Randvoor­waarden

v5d_th.png
Onder de randvoorwaarden vallen de mensen, middelen en kennis die je als culturele organisatie in huis hebt of in je omgeving kunt aanwenden om je activiteiten te realiseren.

Omdat het randvoorwaarden zijn, is het nuttig om op alle drie de categorieën (Organisatie en Cultuur; Financiën en Risico's; Publiek en Partners) in te gaan. Als je binnen de categorieën keuzes wilt maken, kan dat uiteraard. Kies dan in eerste instantie onderwerpen waarbij je verwacht dat er aan het einde van het traject echte leer- en verbeterpunten staan. Ofwel: durf in een sterktes/zwakten-analyse vooral goed te kijken naar verwachte zwakten!

Organisatie en Cultuur

De organisatie heeft haar bedrijfsvoering zo ingericht dat ze toekomstbestendig is. Hieronder valt bijvoorbeeld (1) dat de governancestructuur past bij de aan de organisatie gestelde eisen, (2) dat processen zo zijn ingericht dat ze op een efficiënte manier leiden tot de gewenste resultaten, (3) dat de cultuur van de organisatie past bij wat ze wil uitdragen, (4) dat de cultuur gedragen wordt door de medewerkers en ook zijn neerslag vindt in het leiderschap van de organisatie en (5) dat de organisatie, bijvoorbeeld door middel van opleidingen, ervoor zorgt dat de benodigde kennis en competenties ook in de toekomst aanwezig zijn.

Financiën en Risico's

De organisatie is financieel gezond, wat te zien is aan de ontwikkeling van financiële kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen). Ze gaat op een passende manier om met met risico’s: ze is niet risicomijdend, maar neemt verantwoorde risico’s, en beheerst deze risico’s.

Publiek en Partners

De organisatie is bekend met haar doelgroep, trekt nieuwe en/of meer diverse doelgroepen aan, communiceert op een passende manier met de doelgroep, houdt bij de ontwikkeling van cultureel educatieve activiteiten rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep en zorgt dat bezoekers actiever en/of langduriger betrokken worden bij de organisatie. De organisatie kent partners en samenwerkingsverbanden, ook in andere sectoren, en werkt met deze partners structureel samen.
methoden kiezen